Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy informuje, że w dniu 15.09.2020 roku, podpisał umowę w ramach grantu projektu pod nazwą "Lepsze jutro" współfinansowanego przez Unię europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet inwestycyjny na wsparcie Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podkarpackiego w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenia skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-COV-2.

 

Umowa została podpisana pomiędzy "Grantodawcą" Województwem Podkarpackim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie reprezentowanym przez Dyrektora Jerzego Jęczmienioka, a "Wnioskodawcą" Powiatem Dębickim reprezentowanym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio Beatę Nosal o powierzenie grantu na kwotę 773.574,00 pod nazwą Projekt "Lepsze jutro" w DPS w Dębicy.
lepsze jutro