DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział Księgowości

 

Dział księgowości prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami. Sporządza sprawozdania finansowe i statystyczne. Ponadto prowadzi ewidencję środków trwałych i wyposażenia, sporządza listy płac, prowadzi Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wiele innych działań w tym zakresie.

Corocznie Starosta ustalana średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej i ogłasza w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.