DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział Socjalno-terapeutyczny

Kierownik działu socjalno-terapeutycznego - mgr Małgorzata Staniszewska

W dziale tym pracuje 16 pracowników (instruktorzy terapii zajęciowej, instruktorzy kulturalno-oświatowi, pracownicy socjalni, psycholog itp.). Dział ten ma na celu działalność terapeutyczną oraz socjalno-bytową.

W dziale znajdują się następujące pracownie terapeutyczne:Sekcja socjalna (pracownicy socjalni)

Pracownicy socjalni prowadzą wszystkie sprawy podopiecznych od momentu umieszczenia w placówce do jej opuszczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Służą pomocą w załatwianiu spraw w urzędach, sądach, instytucjach, niejednokrotnie reprezentują podopiecznych na zewnątrz jednostki. Realizują potrzeby mieszkańców poprzez dokonywanie zakupów, często także indywidualnych.

Dbają o podtrzymanie kontaktu z rodzinami oraz organizują wyjazdy poza placówkę. Prowadzą dokumentację mieszkańca oraz rozliczenia finansowe. Pracownicy socjalni działają zgodnie z kodeksem etyki zawodowej oraz zasadą indywidualnego podejścia do mieszkańców.

Sekcja terapeutyczna (instruktorzy terapii zajęciowej, instruktorzy k.o., terapeuci)

Człowiek jest istotą twórczą. Potrzeba samorealizacji mocno jest wpisana w ludzką godność. Każdy ma prawo do samorealizacji na własnym poziomie możliwości . Działania skierowane na twórczą aktywność w naszej placówce dają podopiecznemu szansę wyrażenia siebie w formie dostępnej i bardzo indywidualnie określonej jego wewnętrznymi i zewnętrznymi predyspozycjami.

Może mieć formę biernego i czynnego uczestnictwa w zajęciach. W naszym Domu ten rodzaj aktywności przejawia się przede wszystkim w różnorodnej terapii zajęciowej, pozwalającej mieszkańcowi na uprawianie takiej formy zajęć, która odpowiada jego indywidualnym możliwościom i uzdolnieniom. Jest to działalność, która sprzyja zwiększeniu szansy na wszechstronny emocjonalny, duchowy, intelektualny i społeczny rozwój człowieka.

 

Podopieczni mają możliwość korzystania z wymienionych niżej
zajęć zarówno grupowych jak i indywidualnych.

Pracownie terapeutyczne:

Mieszkańcy mają także możliwość kontaktu z kapelanem oraz realizacji praktyk religijnych w Kaplicy znajdującej się na terenie Domu.

Podopieczni mają także do dyspozycji punkt biblioteczny wyposażony w bogaty księgozbiór.